Tēriņtõd Kūolkas!

Sveicināti Kolkā!

Lõpsnāztiz paldõd Līvõd kubkuoddõ!

Laipni lūgti Lībiešu saieta namā!

Notikumu kalendārs

Jūn
9
Otr
Jus­tī­nes Lūces gra­fi­kas dar­bu izstā­de “Sõv”
Jūn 9 @ 08:30 – Jūl 11 @ 17:00

Lībie­šu saie­ta nama vasa­ru iesā­kam ar Jus­tī­nes Lūces izstā­di “Sõv”. Izstā­dē ir apska­tā­mi māk­slas dar­bi, kuri tapu­ši dažā­dās gra­fi­kas un māk­slas teh­ni­kās. Per­so­nā­liz­stā­des noska­ņu rada Šlī­te­res naktstau­ri­ņi, kukai­ņi Kolkā, saule un vēja dves­mas. Tai pie­mīt viegls flirts. Lie­lā­kā daļa dar­bu vei­do­ti kon­krē­ti šai izstā­dei, kas apska­tā­ma līdz 11. jūli­jam. Tā ir māk­sli­nie­ces per­so­nī­gais vel­tī­jums Kol­kai: “Vie­tai, kurā tu nonāc un no kuras negri­bas doties prom. Vie­tai, kurā var pazust no ārpa­sau­les un smel­ties zinā­ša­nas, jau­nu ener­ģi­ju. Esmu ļoti lai­mī­ga un patei­cī­ga par iespē­ju izstā­dīt manus māk­slas dar­bus tie­ši šeit. Šī vie­ta man ir nozī­mī­ga.” Nosau­kums izstā­dei tul­ko­ju­mā no lībie­šu valo­das nozī­mē “vasa­ra”. Tādē­jā­di vēlo­ties tuvi­nā­ties pašiem lībie­šiem. Šķiet, ka pēc emo­cio­nā­li grū­tā lai­ka, ko esam pava­dī­ju­ši izolā­ci­jā, vēla­mies atslā­bi­nā­ties. Atkal ieel­pot svai­gu gai­su un pakle­jot vasa­ras brīv­die­nu sap­ņos.

Jūl
11
Ses
Tik­ša­nās ar māk­sli­nie­ci Jus­tī­ni Lūci
Jūl 11 @ 10:00 – 10:30

Māk­sli­nie­ce Jus­tī­ne Lūce stās­tīs par savu izstā­di «Sõv»

Rado­ši izglī­to­jošs pār­gā­jiens Kolkā
Jūl 11 @ 10:30 – 14:30

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams un «Ota dabā» aici­na uz pasā­ku­mu “Ota dabā – zve­jo”, kas nori­si­nā­sies 11. jūli­jā Kolkā, Jūras svēt­ku ietva­ros.

Rado­ši izglī­to­jo­šā pār­gā­jie­nā bio­lo­ģe Ilu­ta Dauš­ka­ne stās­tīs par apkārt­nes bio­lo­ģis­ko daudz­vei­dī­bu un kopā ar māk­sli­nie­ci Jus­tī­ni Lūci būs iespē­ja pasā­ku­ma atmi­ņu kla­dē attē­lot dabu krā­sās, lau­ku­mos, līni­jās. Pasā­ku­mam saga­ta­vo­tā atmi­ņu kla­dē, kas tiks izda­lī­ta kat­ram dalīb­nie­kam, varēs ski­cēt un zīmēt, kā arī veikt pie­rak­stus. Šajā atmi­ņu kla­dē būs arī infor­mā­ci­ja par apkārt­nes augiem un dzīv­nie­kiem, kā arī pado­mi par māk­sli­nie­cis­kiem izteik­smes līdzek­ļiem.

Pasā­ku­ma sākums: plkst. 10:30

Pasā­ku­ma ilgums: ~ 4 stun­das (ieskai­tot atpū­tas pauzi).

Tik­ša­nās vie­ta: Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams.

Pār­gā­jie­na garums: ~ 4 km.

Pār­gā­jie­na mar­šruts: gar Rīgas jūras līci uz Zēņu dīķi un pār­gā­jie­nu noslēg­sim pie Kol­kas Jūras Zvaig­znes Diev­mā­tes Romas kato­ļu baz­nī­cas. Pie Zēņu dīķa ir pare­dzē­ta atpū­tas pauze.

Māk­slas mate­riā­li būs sagā­dā­ti.

Līdzi ņemams:

* ērti apavi,

* lai­ka apstāk­ļiem atbil­stošs apģērbs,

* ūdens/tēja,

* uzko­das atpū­tas pauzei,

* pre­to­du līdzek­lis,

* labs garas­tā­vok­lis.

Pasā­kums ir bez mak­sas.

Pie­teik­ša­nās pasā­ku­mam līdz 4. jūli­jam, zva­not Ilzei tel.+371 29402093 vai rak­stot uz e‑pastu ilzeib@​dundaga.​lv

Jaunumi

Darba laiks Jāņos

Darba laiks Jāņos

22. jūni­jā nams atvērts plkst. 8.30−15.00 23. jūni­jā nams ir slēgts. 24. jūni­jā nams ir…

Justīnes Lūces izstāde «Sõv»

Justīnes Lūces izstāde «Sõv»

Lībie­šu saie­ta nama vasa­ru iesā­kam ar Jus­tī­nes Lūces izstā­di “Sõv”. Izstā­dē ir apska­tā­mi māk­slas dar­bi, kuri tapu­ši dažā­dās gra­fi­kas un māk­slas teh­ni­kās. Per­so­nā­liz­stā­des noska­ņu rada Šlī­te­res naktstau­ri­ņi, kukai­ņi Kolkā, saule un vēja dves­mas. Lie­lā­kā daļa dar­bu…

Lībiešu saieta nams ārkārtējās situācijas laikā

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams ir slēgts apmek­lē­tā­jiem līdz 12. mai­jam. Ir atcel­ti visi plā­no­tie pasā­ku­mi un izstā­des mai­ņa. Dar­bi­nie­ki tur­pi­na admi­nis­tra­tī­vo un orga­ni­za­to­ris­ko dar­bu kā ierasts, taču apmek­lē­tā­jus klā­tie­nē neap­kal­po. Ar Lībie­šu saie­ta nama dar­bi­nie­kiem…

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vane­mā.

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībie­ši.

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzu­ša­nas.

Sazinies ar mums!