Tēriņtõd Kūolkas!

Sveicināti Kolkā!

Lõpsnāztiz paldõd Līvõd kubkuoddõ!

Laipni lūgti Lībiešu saieta namā!

Jaunumi

Mājas kafejnīcu dienas šogad būs!

Mājas kafejnīcu dienas šogad būs!

Mājas kafej­nī­cu die­nas Lat­vi­jā ir kļu­vu­šas popu­lā­ras, tās notiks vai­rāk kā 30 dažā­dos reģio­nos un gala­mērķos līdz pat rude­nim. Ja epi­de­mio­lo­ģis­kā situā­ci­ja val­stī atļaus, tie­ši mūsu Mājas kafej­nī­cas Lībie­šu kras­tā (no Ģip­kas līdz Ovi­šiem) un Dun­da­gas nova­dā 2021. gada…

Kolkas pagasta tūrisma pakalpojumu sniedzēji saņem zīmi «Gājējiem draudzīgs»

Kolkas pagasta tūrisma pakalpojumu sniedzēji saņem zīmi «Gājējiem draudzīgs»

Šī gada feb­ruā­rī par gājē­jiem drau­dzī­giem atzī­ti un īpa­šu zīmi saņē­mu­ši 25 tūris­ma pakal­po­ju­mu snie­dzē­ji Kur­ze­mē, tādē­jā­di aplie­ci­not, ka pie­dā­vā īpa­ši kājām­gā­jē­jiem būtis­kus un nepie­cie­ša­mus pakal­po­ju­mus, lai pār­gā­jie­na pie­re­dzi pada­rī­tu pēc iespē­jas pozitīvāku. …

Iesūti bildi Kolkas kalendāram!

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams aici­na pie­da­lī­ties foto­kon­kursā «Kol­kas kalen­dārs 2022». Atsū­ti mums līdz 31. mar­tam savu mīļā­ko fotog­rā­fi­ju, kas sais­tī­ta ar Kolku vai Lībie­šu kras­tu! Izvēr­tē­sim vis­as iesū­tī­tās fotog­rā­fi­jas un labā­kās 12 tiks iekļau­tas «Kol­kas kalendārā…

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vanemā.

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībieši.

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzušanas.

Sazinies ar mums!