Pir­mais gads Kol­kas Lībie­šu saie­ta namam ir paskrē­jis vēja spār­niem. Ir noti­ku­ši vai­rāk kā trīs­des­mit pasā­ku­mi, biju­šas regu­lā­ras mai­nī­gās izstā­des, nova­dī­tas vai­rā­ki des­mi­ti ekskur­si­ju, saņem­ti vie­si no tuvie­nes un tālie­nes. Esam gan­da­rī­ti par šo gadu.

Taču darbs neap­stā­jas ar tūris­ma sezo­nas noslē­gu­mu. Decembrī un jan­vā­rī Lībie­šu saie­ta namā apska­tā­ma Gunas Hai­nov­skas vei­do­tā izstā­de par Iman­ta Zie­do­ņa Dižko­ku atbrī­vo­ša­nas gru­pu jeb dage­riem. Izstā­de parā­da, ka koki un Nāci­jas gars aug lēni un pamatīgi.

Šogad aprit 10 gadi kopš Kol­ka tika pār­steig­ta ar mil­zī­gu snie­ga vēt­ru. Kat­ram, kas to pie­dzī­vo­ja, ir stāsts par šīm snie­go­ta­jām die­nām. Tāpēc aici­nu iesū­tīt fotog­rā­fi­jas vai kādus citus mate­riā­lus par 2009. gada decem­bra lie­lo snie­gu Kolkā uz lsn@​kolka.​lv. Vei­do­sim stās­tu vaka­ru, kur rādī­sim bil­des un katrs varēs pastās­tīt savas atmi­ņas par pie­dzī­vo­to. Gai­dī­sim vis­us cie­mos 17. decembrī plkst. 18.00, kad dalī­si­mies par pie­dzī­vo­to Kol­kas lie­lā snie­ga laikā.

Un gadu noslēg­sim ar Zie­massvēt­kiem vel­tī­tu pasā­ku­mu 27. decembrī plkst. 13.00, kurā pie­da­lī­sies Tār­ga­les pagas­ta līvu fol­klo­ras kopa «Kāndla».

Lai vis­iem skaists un mierpilns gada noslē­gums! Lai iedves­mo­jošs, mīles­tī­bas un vese­lī­bas pie­pil­dīts Jau­nais gads!

Rīem­li­ži Talšpivḑi ja vȯndzist Ūdtāigastõ!