Lībieši

Līvlizt

Lībie­ši ir Bal­ti­jas jūras somu cil­mes Lat­vi­jas pamat­tau­ta, kurai biju­si lie­la nozī­me mūs­die­nu lat­vie­šu valo­das un kul­tū­ras tapšanā. 

Lat­vie­šu valo­da vei­do­ju­sies lībie­šu un seno bal­tu cil­šu – lat­ga­ļu, zem­ga­ļu un kur­šu – saskarsmē, un tie­ši šī mijie­dar­be ir pama­tā tās uni­kā­la­jam skanējumam. 

Lībie­šu ietek­me jūta­ma dažā­dās Lat­vi­jas tra­di­cio­nā­lās un mūs­die­nu kul­tū­ras jomās no fol­klo­ras līdz pat kuli­nā­ra­jam man­to­ju­mam. Tāpēc lībie­šu tra­di­cio­nā­lā kul­tū­ra iekļau­ta Lat­vi­jas kul­tū­ras kano­nā un Lat­vi­jas Repub­li­kas Satver­smes pream­bu­lā īpa­ši uzsvēr­ta lībie­šu tra­dī­ci­ju loma lat­vie­šu iden­ti­tā­tes veidošanā.

Vēsture

Istōrij

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vanemā. 

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībieši. 

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzušanas.

Kopš XII gad­sim­ta 80. gadiem rak­stos atro­da­mas sis­te­mā­tis­kas ziņas par lībie­šu vēs­tu­ri. Te pir­mām kār­tām mina­ma Indri­ķa Livo­ni­jas hro­ni­ka (XII gs. bei­gas — XIII gs. sākums). Šai lai­kā lībie­ši dzī­vo­ju­ši Dau­ga­vas laba­jā kras­tā līdz Aiz­krauk­lei un apmē­ram 60 – 100 km pla­tā jos­lā gar Rīgas jūras līci, kā arī Zie­meļ­kur­ze­mē un dažos nova­dos Dau­ga­vas krei­sa­jā krastā.

Kamēr vien vēs­tu­re pie­min lībie­šus, viņi Lat­vi­jas teri­to­ri­jā nav biju­ši lie­lā skai­tā. XIII gs. sāku­mā taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā lībie­ši biju­ši aptu­ve­ni 20% no iedzī­vo­tā­ju kop­skai­ta. Pir­mo lie­lo iznī­ci­no­šo trie­cie­nu lībie­ši saņē­ma XII un XIII gad­sim­tā, kad mūsu zemi ieka­ro­ja vācu krus­tne­ši. Viņi pakļā­va sev kā lībie­šus, tā arī viņu kai­mi­ņus – bal­tu cil­tis. Daļu Lat­vi­jas un Igau­ni­jas teri­to­ri­ju ieka­ro­tā­ji nosau­ca latī­nis­ki par Livo­nia. Vēlāk šo teri­to­ri­ju karo­da­mi pār­stai­gā­ja krie­vi, poļi, zvied­ri, sakši, franči, izpos­tī­da­mi māj­vie­tas un iznī­ci­nā­da­mi iedzī­vo­tā­jus. Neat­grie­ze­nis­ku pos­tu lībie­šu etno­sam noda­rī­ja arī Lie­lais mēris 1710. gadā.

Vēs­tu­ris­ko apstāk­ļu spies­ti lībie­ši pama­zām asi­mi­lē­jās ar lat­vie­šu cil­tīm, kas kon­so­li­dē­jās par lat­vie­šu tau­tu. Vidze­mē lībie­šu valo­da bei­dza ska­nēt XIX gad­sim­ta otra­jā pusē. Lībie­ši kā vien­da­bī­ga etnis­ka gru­pa vis­il­gāk sagla­bā­jās Zie­meļ­kur­ze­mē, Bal­ti­jas jūras pie­kras­tē apmē­ram 60 km garā un 2 – 5 km pla­tā jos­lā starp Ventspi­li un Kol­kasra­gu, kur dzī­vo­ja 12 lībie­šu cie­mos – Lūžņās (Lūž), Miķel­tor­nī (Pizā), Lie­lir­bē (Īra), Jaun­cie­mā (Ūžki­lā), Sīk­ra­gā (Sīkrõg), Mazir­bē (Irē), Košra­gā (Kuoštrõg), Pit­ra­gā (Pitrõg), Sauna­gā (Sänag), Vai­dē (Vaid), Kolkā (Kūol­ka), Mel­nsi­lā (Mus­tā­num).

Lībie­šu skaits nebi­ja liels. Sta­tis­ti­ka rāda, ka 1881. gadā Kur­ze­mē lībie­šu valo­du pra­tu­ši 2374 cil­vē­ki. Bet pēc 1935. gada taut­skai­tes datiem Kur­ze­mes jūr­ma­las lībie­šu cie­mos no 2746 iedzī­vo­tā­jiem 892 bija lībie­ši, no viņiem tikai 214 cil­vē­ki ģime­nē kā saru­nu valo­du lie­to­ja lībie­šu valo­du. Minē­tā taut­skai­te rāda, ka Kolkā 1935. gadā dzī­vo­ja 343 iedzī­vo­tā­ji, no kuriem 145 jeb 42% bija lībie­ši. No tiem tikai 21 lībie­tis dzim­to valo­du lie­to­ja arī ģime­nē, bet 97 lībie­ši dzim­to valo­du pra­ta, bet ģime­nē vairs nelie­to­ja. 27 lībie­ši dzim­to valo­du nepra­ta nemaz.

Līdz ar eko­no­mis­ko attīs­tī­bu strau­jā­ki kļu­va lībie­šu un lat­vie­šu saplū­ša­nas tem­pi. Tos seviš­ķi vei­ci­nā­ja lie­lie vēs­tu­ris­kie noti­ku­mi — Pir­mais un Otrais pasau­les karš. Lībie­šus izdzi­na no viņu dzī­ves vie­tām, daļa vīrie­šu kri­ta karā, dau­dzi aiz­klī­da pasau­lē un jūr­ma­las cie­mos vairs neat­grie­zās. Lībie­šu skai­tu sama­zi­nā­ja arī padom­ju varas depor­tā­ci­jas uz Sibī­ri­ju un Zie­meļkrie­vi­ju 1941. un 1949. gadā. Seviš­ķu pos­tu lībie­šu kopie­nai noda­rī­ja padom­ju oku­pā­ci­jas laiks pēc Otrā pasau­les kara. Zie­meļ­kur­ze­me bija kļu­vu­si par pie­ro­be­žas zonu, lībie­šu cie­mos izvie­to­jās krie­vu mili­tā­rās bāzes. Zvej­nie­kiem aiz­lie­dza izbraukt jūrā un nodar­bo­ties ar tra­di­cio­nā­lo izti­kas iegū­ša­nas vei­du – zvej­nie­cī­bu. Viņi no maza­jiem cie­miem bija spies­ti pār­cel­ties uz Ventspi­li, Kolku un Roju, kur zvej­nie­cī­ba robež­sar­gu uzrau­dzī­bā bija iespē­ja­ma. Saka­rā ar iedzī­vo­tā­ju sama­zi­nā­ša­nos lībie­šu cie­mos, tika slēg­tas sko­las, vei­ka­li. Šie apstāk­ļi nove­da pie tā, ka zvej­niek­cie­mi kļu­va tuk­šā­ki. Lūž­ņa, Lie­lir­be un Jaun­ciems prak­tis­ki izzu­da kā apdzī­vo­tas teritorijas. 

Jaunie laiki

Līdz ar Lat­vi­jas valsts Neat­ka­rī­bas dek­la­rā­ci­jas paslu­di­nā­ša­nu 1990. gada 4. mai­jā lībie­šiem sākās jau­ni lai­ki. 1991. gada 19. mar­ta Lat­vi­jas liku­mā «Par Lat­vi­jas nacio­nā­lo un etnis­ko gru­pu brī­vu attīs­tī­bu un tie­sī­bām uz kul­tū­ras auto­no­mi­ju» norā­dīts, ka Lat­vi­jas Repub­li­kā dzī­vo lat­vie­šu nāci­ja, sena pamat­tau­tī­ba — lībie­ši, kā arī nacio­nā­las un etnis­kas gru­pas. Liku­ma 4.pants nosa­ka, ka Lat­vi­jas Repub­li­kas valsts varas un pār­val­des insti­tū­ci­jas ir atbil­dī­gas par Lat­vi­jas senās pamat­tau­tī­bas – lībie­šu — nacio­nā­lās iden­ti­tā­tes un kul­tūr­vēs­tu­ris­kās vides sagla­bā­ša­nu, par viņu apdzī­vo­tās teri­to­ri­jas sociā­li eko­no­mis­kās infras­truk­tū­ras atjau­no­ša­nu un attīstību.

No 1991. gada līdz 2004. gada 2. feb­ruā­rim dar­bo­jās Valsts īpa­ši aiz­sar­gā­ja­mā lībie­šu kul­tūr­vēs­tu­ris­kā teri­to­ri­ja Līvõd rānda (Lībie­šu krasts) un tās direk­ci­ja, kas saņē­ma valsts budže­ta dotā­ci­ju lībie­šu kul­tū­ras man­to­ju­ma sagla­bā­ša­nai un attīs­tī­ša­nai. Kopš 2004. gada 2. feb­ruā­ra Līvõd rānda direk­ci­ja tika reor­ga­ni­zē­ta un tās fun­kci­ju, tie­sī­bu un sais­tī­bu pār­ņē­mējs kļu­va Īpa­šu uzde­vu­mu minis­tra sabied­rī­bas lie­tās sek­re­ta­riāts, kura ietva­ros tika nodi­bi­nā­ta Lībie­šu (līvu) lie­tu noda­ļa. Pēc minē­tā sek­re­ta­riā­ta lik­vi­dē­ša­nas 2008. gadā lībie­šu lie­tas nonā­ca Ties­lie­tu minis­tri­jas kompetencē.

Valsts ilgter­mi­ņa mērķprog­ram­mu «Lībie­ši Lat­vi­jā» Minis­tru kabi­nets akcep­tē­ja 1999. gada 14.decembrī. Mērķprog­ram­ma «Lībie­ši Lat­vi­jā» tika vei­do­ta kā virsprog­ram­ma pla­šam pasā­ku­mu kom­plek­sam, kas nepie­cie­ša­ma, lai sagla­bā­tu un attīs­tī­tu lībie­šu etno­su, lībie­šu valo­du, vēs­tu­res un kul­tū­ras man­to­ju­mu, ierā­dot tiem īpa­šu vie­tu Lat­vi­jas nacio­nā­la­jā kul­tū­ras mantojumā.

Izman­tots Bai­bas Šuvcā­nes teksts

Kurzemes lībieši

Kurāmō līvlizt

Kur­ze­mes lībie­šu izcel­sme nav līdz galam izpē­tī­ta. Tā kā Kur­ze­mi kari skā­ra mazāk, te vie­tē­jie jūr­mal­nie­ki bija labā­kā situā­ci­jā. Sva­rī­ga loma bija arī pastā­vī­ga­jiem saka­riem ar rad­nie­cī­ga­jiem Sāmsa­las iedzīvotājiem. 

Kra­sa pār­mai­ņa noti­ka 19. gad­sim­tā. Pie­kras­tē dzī­vo­jo­šie, arī lībie­ši, sāka būvēt buri­nie­kus, K. Val­de­mā­ra rosi­nā­ti sūtī­ja dēlus jūr­sko­lās, kuģo­ja uz Rīgu, Kēnigsber­gu, Hel­sin­kiem, Amster­da­mu, tādē­jā­di gūs­tot pla­šā­ku redzesloku. 

  1. gs. bei­gās daļa Kur­ze­mes lībie­šu, iegu­vu­ši pār­vie­to­ša­nās brī­vī­bu, pār­cē­lās uz dzī­vi pil­sē­tās un citos nova­dos, daļē­ji zau­dē­jot pie­de­rī­bas apzi­ņu savai tautai.

Simboli

Simbolõd

Karogs

Plagā

Lībie­šu karogs ir zaļš, balts, zils, tā krā­su pro­por­ci­jas ir 2:1:2. Karo­ga atklā­ša­nas svēt­ki noti­ka 1923. gada 18. novembrī. Sākot­nē­ji tas bija jaun­di­bi­nā­tās lībie­šu sabied­ris­kās orga­ni­zā­ci­jas – Līvu savie­nī­bas – karogs, taču lai­ka gai­tā kļu­va par visu lībie­šu karo­gu. Krā­sas atvei­do lībie­ša dzī­ves vidi un atai­no ska­tu, ko redz zvej­nieks, atgrie­žo­ties mājās no zve­jas: aug­šā prie­žu zaļš, vidū lie­da­ga smil­šu bal­tais, apakšā jūras zils.

Himna

Himn

1923. gada rude­nī, gata­vo­jo­ties lībie­šu karo­ga atklā­ša­nas svēt­kiem, lībie­šu dzej­nieks un sabied­ris­kais dar­bi­nieks Kār­lis Stal­te sace­rē­ja vār­dus patrio­tis­ka satu­ra dzies­mai Min izāmō (Mana tēv­ze­me), ko tagad pazīs­tam kā lībie­šu himnu. 

Par tās melo­di­ju viņš izrau­dzī­jās to pašu, kas Igau­ni­jas un Somi­jas him­nai un kuras mūzi­kas autors ir vācu izcel­smes somu kom­po­nists Frīdrihs Pāciuss. 

Min izāmō

Min izāmō, min sindimō 

ūod ārmaz rānda sa, 

kus rānda­nai­gās kazābõd 

vel vanād, vizād piedāgõd. 

Min ārmaz īlmas ūod set sa, 

min tõurõz izāmō.

Min izāmō, min sindimō 

ūod ārmaz rānda sa,

kus lāinõd mierstõ vīerõbõd 

ja rāndan sūdõ āndabõd. 

Min ārmaz īlmas ūod set sa, 

min tõurõz izāmō. 

Min izāmō, min sindimō 

ūod ārmaz rānda sa, 

kus jelābõd īd kalāmīed, 

kis mīer pǟl ātõ pǟvad, īed. 

Min ārmaz īlmas ūod set sa, 

min tõurõz izāmō. 

Min izāmō, min sindimō 

ūod ārmaz rānda sa, 

kus kūltõb um vel pivā ēļ – 

min amā ārmaz rāndakēļ. 

Min ārmaz īlmas ūod set sa, 

min tõurõz izāmō.

Mana tēvzeme

Mana tēv­ze­me, mana dzimtene 

esi mīļais krasts tu, 

kur jūr­ma­lā aug 

vēl vecas, stip­ras priedes. 

Man mīļa pasau­lē esi vien tu, 

mana dār­gā tēvzeme. 

Mana tēv­ze­me, mana dzimtene 

esi mīļais krasts tu, 

kur viļ­ņi no jūras veļas 

un kras­tam mutes dod. 

Man mīļa pasau­lē esi vien tu, 

mana dār­gā tēvzeme.

Mana tēv­ze­me, mana dzimtene 

esi mīļais krasts tu, 

kur dzī­vo arvien zvejnieki, 

kas jūrā ir die­nas, naktis. 

Man mīļa pasau­lē esi vien tu, 

mana dār­gā tēvzeme. 

Mana tēv­ze­me, mana dzimtene 

esi mīļais krasts tu, 

kur dzir­da­ma ir vēl svē­tā balss, 

mana vis­mī­ļā­kā jūr­mal­nie­ku valoda. 

Man mīļa pasau­lē esi vien tu, 

mana dār­gā tēvzeme.

Emblēma

Lībie­šu emblē­mu ar karo­ga krā­sām uzzī­mē­ja Māk­slas aka­dē­mi­jas stu­dents lībie­tis Andrejs Šulcs, lai to pub­li­cē­tu uz lībie­šu kalen­dā­ra vāka Rānda­list Ājga­rāntõz 1933. gadā. Mūs­die­nās šī emblē­ma ir pama­tā Līvu savie­nī­bas nozīmītei.

Lībiešu tautas nams Mazirbē

Lībie­šu nama Mazir­bē cel­tnie­cī­ba bija gara un sarež­ģī­ta. Namu uzcē­la nepil­na gada lai­kā, taču tas neno­zī­mē, ka visi nama cel­ša­nas saga­ta­vo­ša­nas jau­tā­ju­mi risi­nā­jās tik­pat veikli.

1923. gadā Līvu savie­nī­bas pil­nsa­pul­cē tika runāts, ka nepie­cie­ša­ma vie­ta, kur lībie­ši varē­tu pul­cē­ties vien­ko­pus. 1927. gadā Līvu savie­nī­bas pil­nsa­pul­cē val­dei tika uzdots iegūt nekus­ta­mo īpa­šu­mu. Savie­nī­ba sūtī­ja arī vēs­tu­les uz Somi­ju un Igau­ni­ju ar lūgu­mu radu tau­tām palī­dzēt iece­rē­tā tau­tas nama cel­tnie­cī­bā. Var uzska­tīt, ka tie­ši 1927. gads bija gads, kurā ide­ja par namu sāka īste­no­ties. Savie­nī­ba vēs­tu­lēs rak­stī­ja, ka lībie­ši ir ķēru­šies pie nama cel­ša­nas, tomēr trūkst līdzek­ļu un tikai saviem spē­kiem viņi namu uzcelt nav spē­jī­gi. Nams būtu gan savie­nī­bas sapulču, sarī­ko­ju­mu, izglī­to­ša­nās vie­ta. Savie­nī­ba gri­bē­ja iekār­tot lībie­šu tau­tas muze­ju, savākt šeit tau­tas kul­tū­ras mantojumu.

Igau­ņi pēc šādas vēs­tu­les saņem­ša­nas ar atbil­sto­šu lūgu­mu vēr­sās pie savas val­dī­bas un aici­nā­ja arī iedzī­vo­tā­jus nodot zie­do­ju­mus lībie­šu nama cel­tnie­cī­bai. Somi­jā pir­mās 300 mar­kas tau­tas namam tika savāk­tas 1928. gada rude­nī. 1929. gada rude­nī Somis­ku­ma savie­nī­bas Radu tau­tu noda­ļa dabū­ja atļau­ju pār­dot 30 000 lībie­šu vim­pe­ļus un vākt dāvi­nā­ju­mus. Tika savāk­tas 60 000 mar­kas, kas bija pare­dzē­tas né tikai lībie­šu namam, bet arī Līvu savie­nī­bai un lībie­šu izglī­tī­bas centieniem.

1930. gada 31. mai­jā starp Pēte­ri Kārļa dēlu Ste­fenber­gu un Līvu savie­nī­bu tika noslēgts pir­ku­ma-pār­de­vu­ma līgums. P. Ste­fenbergs no viņam pie­de­rī­gām Kal­šu (Vecaņņi) mājām pār­de­va Līvu savie­nī­bai neap­bū­vē­tu zemes gaba­lu kop­pla­tī­bā 7826 m2. 1930. gada 9. oktob­rī nopir­ktais zemes­ga­bals ar nosau­ku­mu Līvõd kuo­dā (Līvu nams) tika iere­ģis­trēts Ventspils Zemesgrāmatā.

Jau 1929. gada val­des sēdē Ste­fenbergs rosi­nā­ja sākt vest akmeņ­us un baļķus tau­tas nama būvei. 1930. gadā Līvu savie­nī­bas sāka iepirkt mate­riā­lus celtniecībai.

Somis­ku­ma savie­nī­bas Radu tau­tas noda­ļas 1934. gada pār­ska­tā minēts, ka nama zemes gaba­la, ķie­ģe­ļu, sazā­ģē­tās kok­snes un akmeņu sagā­dā­ša­nai izlie­to­ti 11 000 latu, 2250 latu no šīs sum­mas saņem­ti no Lat­vi­jas prem­je­ra Bļod­nie­ka val­dī­bas, pār­ējie līdzek­ļi saņem­ti no Igau­ni­jas un Somi­jas radu tau­tu orga­ni­zā­ci­jām un pašiem lībie­šiem. Pēc aprē­ķi­niem nama uzcel­ša­nai vēl nepie­cie­ša­mi 22 000 latu.

Lie­lā nau­das sum­ma, kas bija nepie­cie­ša­ma iece­res pabeig­ša­nai, izrai­sī­ja dis­ku­si­jas par to, ka nama pro­jekts ir pār­āk dārgs, ka varē­tu būvēt arī mazā­ku un lētā­ku māju. 1932. gadā Rīgas arhi­tekts Vis­val­dis Paeg­le bija pabei­dzis Lībie­šu tau­tas nama pir­mo pro­jek­tu. «Ven­tas Balss» 1935. gadā 16. aprī­lī rak­stī­ja, ka ir izga­ta­vots gran­diozs pro­jekts. Zālē pare­dzē­tas 490 sēd­vie­tas un pla­šas bla­kus tel­pas. Būves izde­vu­mi rēķi­nā­ti ap 60 000–80 000 latu. Pro­jekts esot par lie­lu, jo sarī­ko­ju­mus apmek­lē ap 100 cil­vē­ku, tāpēc pie­tik­tu ar uz pusi mazā­ku ēku.

Tā kā lat­vie­šu arhi­tek­ta izga­ta­vo­tais tau­tas nama pro­jekts bija pār­āk gran­diozs un neprak­tisks, somu arhi­tek­tam Erki Hutu­ne­nam tika pasū­tīts jauns pro­jekts, kas tika saņemts 1937. gada pavasarī.

Aktī­vi tur­pi­nā­jās nau­das vāk­ša­na. Igau­ni­jas val­dī­ba bija apso­lī­ju­si palie­lu sum­mu — 10 000 kro­nu, ja Somi­jas val­dī­ba rīko­šo­ties tāpat. 1937. gada bei­gās pie­nā­ca ziņa, ka Somi­jas par­la­ments bija apstip­ri­nā­jis somu orga­ni­zā­ci­ju izstrā­dā­to pie­pra­sī­ju­mu 1938. gadam par 350 000 mar­kām lībie­šu tau­tas nama celtniecībai.

Arī Lat­vi­jas val­dī­ba bija atvē­lē­ju­si nau­du. 1938. gada 5. feb­ruā­rī bija noti­ku­si Kul­tū­ras fon­da sēde Valsts Pre­zi­den­ta Kārļa Ulma­ņa vadī­bā, kurā tika pie­šķir­ti 15 000 latu Lībie­šu tau­tas nama cel­tnie­cī­bai Mazirbē.

1938. gadā Iek­šlie­tu minis­tri­jas starpre­so­ru komi­si­ja apstip­ri­nā­ja Lībie­šu tau­tas nama jaun­bū­ves pro­jek­tu un finan­siā­lo plā­nu par 117 000 latiem un pie­kri­ta atļaut būvdar­bu uzsāk­ša­nu šajā gadā. 1938. gadā 29. augus­tā noti­ka izso­le par lībie­šu tau­tas nama uzcel­ša­nu kā gabal­dar­bu. Toreiz lētā­ko pie­dā­vā­ju­mu iztei­ca Ventspils būv­meis­tars F. Kronbergs, kurš apņē­mās uzcelt namu par 44 490 latu. Saska­ņā ar līgu­mu lībie­šu namam zem jum­ta bija jābūt decem­bra sāku­mā, bet pil­nī­gi gata­vam līdz 1939. gada augus­ta pir­ma­jam datumam.

Namu cēla pēc Erki Hutu­ne­na pro­jek­ta, bet arhi­tekts Vis­val­dis Paeg­le sastā­dī­ja cel­tnie­cī­bas tāmi un rūpē­jās par pro­jek­ta apstip­ri­nā­ša­nu, kā arī seko­ja cel­tnie­cī­bas gai­tai. Lībie­šu tau­tas nama cel­tnie­cī­bas fon­du vadī­ja Did­ri­ķis Vol­ganskis, būvdar­bus orga­ni­zē­ja būvuz­ņē­mējs F. Kronbergs, tos pār­rau­dzī­ja inže­nie­ris J. Lūkins. No Somi­jas puses cel­tnie­cī­bai seko­ja somu inže­nie­ris, Kul­dī­gas finie­ru rūp­nī­cas vadī­tājs Vei­no Huida.

Cel­tnie­cī­bas saga­ta­vo­ša­nas periods vil­kās vai­rāk nekā des­mit gadu, bet namu uzcē­la gada lai­kā — pama­tak­me­ni ieli­ka 1938. gada 3. oktob­rī, namu svi­nī­gi atklā­ja 1939. gada 6. augus­tā, lie­to­ša­nai to node­va 1939. gada 9. novembrī.

Tau­tas nama pir­ma­jā stā­vā bija zāle ar ska­tu­vi, gar­de­ro­be, bufe­tes tel­pas un dzī­vok­lis nama pār­zi­nim. Otrā stā­vā bija pare­dzē­tas tel­pas lībie­šu muze­jam, bib­lio­tē­kai, val­dei un viesiem.

Lībie­šu tau­tas nama svi­nī­ga atklā­ša­na noti­ka 1939. gada 6. augus­tā. Die­na bija sil­ta un saulai­na. Mazir­be bija grez­no­ta karo­giem, virs tau­tas nama bez Lat­vi­jas un radu tau­tu valsts karo­giem plī­vo­ja arī lībie­šu zaļi-bal­ti-zilais karogs. Pie nama sie­nām bija pie­stip­ri­nā­tas somu dāvi­nā­tās sešas izci­lā māk­sli­nie­ka Akse­la Gal­le­na-Kal­le­las glez­nu rep­ro­duk­ci­jas no Kale­va­las cik­la un Lat­vi­jas Minis­tru pre­zi­den­ta un minis­tru bil­des. Svēt­kus atklā­ja gājiens no pasta mājas līdz tau­tas namam. Sarī­ko­ju­mā pul­cē­jās apmē­ram 1000 vie­su un vie­tē­jo iedzī­vo­tā­ju. Lat­vi­jas val­dī­bu pār­stā­vē­ja sabied­ris­ko lie­tu minis­tri­jas kul­tū­ras depar­ta­men­ta direk­tors Jānis Labsvīrs. Nama atslē­gas nodo­dot, viņš novē­lē­ja, lai tau­tas nams kal­po­tu né tikai lībie­šiem, bet palī­dzē­tu celt un vei­dot vis­as apkārt­nes kul­tū­ras dzī­vi. Nama zālē iesvē­tī­ša­nas cere­mo­ni­ju ar lūg­ša­nām un baz­nī­cas dzies­mām lat­vis­ki un lībis­ki vadī­ja drau­dzes mācī­tājs A. Aba­kuks kopā ar Somi­jas mācī­tā­ju Hel­le Kaler­vo Ervie. Lat­vi­jas Valsts Pre­zi­den­ta svei­cie­nus node­va J. Labsvīrs, ārlie­tu ministrs V. Mun­ters bija atsū­tī­jis apsvei­ku­ma teleg­ram­mu. Per­so­nī­gus laba vēlē­ju­mus node­va Igau­ni­jas, Somi­jas un Ungā­ri­jas pār­stāv­ji. Kopā tika notu­rē­tas 28 runas, pēc kurām patei­cī­bas runu tei­ca Līvu savie­nī­bas priekš­sē­dis Pēte­ris Brein­kopfs. Par tau­tas nama tap­ša­nas vēs­tu­ri stās­tī­ja lībie­tis Pēte­ris Dam­bergs. Pēc tam seko­ja kon­certs, kurā uzstā­jās lībie­šu jauk­tais koris Mar­ga­re­tas Stal­tes vadī­bā un vīru koris Pēte­ra Dam­ber­ga vadī­bā. Pūtē­ju orķes­tri vadī­ja Rūdolfs Ermanbriks. Lībie­šu un somu dzies­mas dzie­dā­ja Hil­da Cer­ba­ha. Pēc kon­cer­ta seko­ja vie­su pus­die­nas. Vaka­rā uz Lībie­šu tau­tas nama ska­tu­ves noti­ka divas teāt­ra izrā­des: izrā­dī­ja Mār­ti­ņa Zīver­ta lugu «Tīreļpurvs» un lugu lībie­šu valo­dā — somu raks­tnie­ka Alek­ša Kivi lugu Īe ja päva (Nakts un diena).

Nama būve, iekār­to­ša­na, mēbe­les un pār­ējais kopā izmak­sā­ja apmē­ram 100 000 latu. Pusi no šīs sum­mas bija devu­ši somi, otru pusi — lat­vie­ši un igau­ņi. Ungā­ru iegul­dī­jums bija mazāks. Plāk­snes pie nama ieejas, kas vei­do­tas no Somi­jas mel­nā gra­nī­ta un izga­ta­vo­tas Hel­sin­kos, satur vēs­tī­ju­mu: Šo namu ir lībie­ši cēlu­ši ar savas tēv­ze­mes Lat­vi­jas un ar savu radu tau­tu somu, igau­ņu un ungā­ru palīdzību.

1939. gada 30. oktob­rī inže­nie­ris J. Lūkins ziņo­ja Ventspils apriņķa būvin­spek­to­ram, ka Lībie­šu tau­tas nama būvdar­bi ir pabeig­ti un tika lūg­ta atļau­ja nama lietošanai.

Diem­žēl lībie­ši savu skais­to jau­no namu varē­ja izman­tot tikai nepil­nu gadu. 1940. gadā Līvu savie­nī­ba tika slēg­ta, bet pašu namu nacio­na­li­zē­ja. Tau­tas nams gan pali­ka kā kul­tū­ras dzī­ves centrs, bet nāko­ša­jos piec­des­mit gados tas pie­dzī­vo­ja dažā­dus lai­kus. Bija periods (1947– 1953), kad nama otra­jā stā­vā miti­nā­jās cie­ma pado­me. Bija laiks, kad no Ukrai­nas iera­dās mežs­trād­nie­ki (gucu­ļi), kuri dzī­vo­ja otra­jā stā­vā, bet tau­tas nama vir­tu­vē viņiem vārī­ja ēst. Namā noti­ku­ši robež­sar­gu un jūr­nie­ku karas­pē­ka daļu bez­mak­sas kon­cer­ti, lasī­tas lek­ci­jas, rādīts kino. Uzstā­ju­šies arī vie­tē­jie paš­dar­bnie­ki. Klu­bu gan izman­to­ja, bet tel­pu remon­tē­ša­na bija nepie­tie­ka­ma. Lie­lāks remonts noti­ka sep­tiņ­des­mi­ta­jos gados, kad tel­pas apsaim­nie­ko­ja zvej­nie­ku kol­hozs «Ban­ga». 1982. gadā «Ban­ga» Lībie­šu tau­tas namu node­va Slī­te­res valsts rezer­vā­tam, kas vei­ca jum­ta remon­tu un izre­mon­tē­ja arī iekštelpas.

Lībie­šu tau­tas nams deviņ­des­mi­ta­jos gados bija valsts īpa­ši aiz­sar­gā­ja­mās lībie­šu kul­tūr­vēs­tu­ris­kās teri­to­ri­jas «Lībie­šu krasts» direk­ci­jas māj­vie­ta. Tur noti­ka vai­rā­kas zināt­nis­kas kon­fe­ren­ces, izstā­des, kon­cer­ti un citi pasākumi.

2000. gadā Lat­vi­jas Repub­li­kas Saei­ma pie­ņē­ma liku­mu «Par nekus­ta­mā īpa­šu­ma tie­sī­bu atjau­no­ša­nu Līvu (lībie­šu) savie­nī­bai – Līvōd Īt». Lībie­šu tau­tas nams tika atdots tā liku­mī­ga­jiem īpaš­nie­kiem. Kopš tā lai­ka Līvu savie­nī­ba ir pie­li­ku­si lie­las pūles, pie­sais­tot valsts un citu spon­so­ru līdzek­ļus, lai Lībie­šu tau­tas namu atjau­no­tu un sakoptu.

Izman­tots Bai­bas Šuvcā­nes teksts

Lībiešu krasta grafiskā zīme

Gra­fis­kās zīmes krā­sas un zīmē­jums vei­dots no cim­du rak­sta, kurā izman­tots sti­li­zēts augu motīvs un kurš tiek uzska­tīts par lībie­šiem rak­stu­rī­gu. Cim­du raksts nāk no Lie­lir­bes cie­ma, cim­di adī­ti 20. gs. 50. gados. 

Cim­diem bez prak­tis­kās biju­si arī sim­bo­lis­ka jēga. Tie izman­to­ti, pie­mē­ram, kāzu rituā­los, līga­vai apdā­vi­not kāzi­nie­kus. Rozā krā­sas dažā­die toņi arī Lat­vi­jā ienā­ca 19. gs. otra­jā pusē ar ķīmis­ka­jām krā­sām un lībie­šu cie­mos tika lie­to­ti gan cim­dos, gan prie­vī­tēs, gan brunču svītrās.

Lībie­šu kras­ta gra­fis­ko zīmi var izman­tot visi, kas ikdie­nā uztur un dau­dzi­na lībie­šu kras­ta tra­dī­ci­jas. Zīme lie­to­ja­ma mārke­tin­ga un komu­ni­kā­ci­jas vaja­dzī­bām – bro­šū­rās, mājas lapās, uz suve­nī­riem un citur. Lībie­ši kras­ta gra­fis­ko zīmi var leju­pie­lā­dēt šeit.

Grafiskās zīmes krāsu toņi

Pan­to­ne 673C

CMYK 9−59−0−0

RGB 223−133−186

#df84ba

Pan­to­ne 360C

CMYK 63−0−85−0

RGB 105−189−83

#6bc048

Pan­to­ne 439C

CMYK 59−66−63−54

RGB 69−54−53

#443634

Burtu garnitūras