Viegli lasīt

Kievāmstiz luggõ

Kas ir lībieši?

Bal­ti­jas jūras somu tau­ta, kas jau sen dzī­vo­ju­si taga­dē­jās Lat­vi­jas teritorijā.

Lībie­ši ir Lat­vi­jas pama­tie­dzī­vo­tā­ji, kas pama­zām ieplū­du­ši latviešos.

Kas ir lībiešu krasts?

Par Lībie­šu kras­tu sauc teri­to­ri­ju, kas atro­das Zie­meļ­kur­ze­mē Bal­ti­jas jūras pie­kras­tē no Ovī­šiem līdz Ģipkai.

Teri­to­ri­ja ietver 20. gad­sim­ta pir­ma­jā pusē lībie­šu apdzī­vo­tos zvejniekciemus.

Kas ir Lībiešu saieta nams Kolkā?

Lībie­šu saie­ta nams ir Dun­da­gas nova­da pašval­dī­bas ēka, kurā var iegūt tūris­ma infor­mā­ci­ju, satikt lībie­šus, apska­tīt izstā­des un sadzī­ves priekš­me­tus, redzēt jūras zemū­dens mantojumu.

Dar­ba laiks:

Adre­se: “Pastnie­ki”, Kol­ka, Dun­da­gas novads

Kādi ir lībiešu simboli?

Lībie­šiem ir sava him­na un karogs.libiesu karogs

Him­nas melo­di­ja sakrīt ar Somi­jas un Igau­ni­jas him­nas melodiju.

Him­nas vār­du autors ir lībie­šu dzej­nieks Kār­lis Stalte.

Karogs ir zili bal­ti zaļš.

Zilā krā­sa sim­bo­li­zē jūru.

Bal­tā krā­sa sim­bo­li­zē lie­da­ga smiltis.

Zaļā krā­sa aug­šda­ļā sim­bo­li­zē mežu.

Lībiešu valoda

Lībie­šu valo­da pie­der somugru valo­du saimei.

Tā ir iekļau­ta UNESCO apdrau­dē­to valo­du sarakstā.

Kā lībiešu valoda ir ietekmējusi latviešu valodu?

Lat­vie­šu valo­dā uzsvars ir uz pir­mās zilbes tāpat kā lībie­šu valodā.

Lat­vie­šu valo­dā ir lībis­kās izlok­snes Vidze­mē un Kurzemē.

Dau­dzi ikdie­nā lie­to­ja­mi vār­di ir cēlu­šies no lībie­šu valodas.

Kādi lībiešu valodas cilmes vārdi atrodami latviešu valodā?

Allaž, jau­da, kāzas, kukai­nis, ķīla, lau­lāt, loms, mui­ža, pīlā­dzis, pui­sis, puķe, sel­ga, sēne, suga, sulai­nis, vai, vajag, vim­ba un citi.

Ar ko lībieši nodarbojušies vēsturiski?

Kur­ze­mes pie­kras­tes lībie­šiem nozī­mī­gā­kā bija zve­ja, ar ko nodar­bo­jās vīrieši.

Sie­vie­tes apstrā­dā­ja zivis, lāpī­ja tīk­lus, kopa māj­lo­pus, strā­dā­ja dārzā.

Gal­ve­nās lauk­saim­nie­cī­bas noza­res bija kar­tu­pe­ļu un labī­bas audzēšana.

Papil­du peļ­ņas bija meža dar­bi, dar­vas teci­nā­ša­na, ogu un čie­ku­ru lasīšana.

Kas raksturīgs lībiešu folklorai?

Lībie­ši uzska­tī­ja, ka vis­ai dabai ir dvēsele.

Zemes māte un Debe­su tēvs ir visaugstākie.

Fol­klo­rā vis­bie­žāk sasto­pa­mās būt­nes ir mātes un tēvi – Zie­mas tēvs, Vēja tēvs, Sala tēvs, Vēt­ras māte, Jūras māte, Pur­va māte un citi.

Kādi ir lībiešu tradicionālie ēdieni?

Sālī­tas un kūpi­nā­tas zivis (reņ­ģes, brēt­li­ņas, butes u. c.); mil­tu un skābpie­na pro­duk­ti; bal­tās put­raim­de­sas; sklandrauši.

Kur var apciemot lībiešus un uzzināt vairāk?

Lībie­šu saie­ta namā Kolkā, “Pastnie­kos” var iegūt vai­rāk infor­mā­ci­jas par lībie­šiem un apska­tīt to sadzī­ves priekšmetus.