Šī gada feb­ruā­rī par gājē­jiem drau­dzī­giem atzī­ti un īpa­šu zīmi saņē­mu­ši 25 tūris­ma pakal­po­ju­mu snie­dzē­ji Kur­ze­mē, tādē­jā­di aplie­ci­not, ka pie­dā­vā īpa­ši kājām­gā­jē­jiem būtis­kus un nepie­cie­ša­mus pakal­po­ju­mus, lai pār­gā­jie­na pie­re­dzi pada­rī­tu pēc iespē­jas pozi­tī­vā­ku. Īpa­šā zīme “Gājē­jam drau­dzīgs”, kas radī­ta 2020. gadā, kopu­mā līdz šim pie­šķir­ta 104 tūris­ma jomas uzņē­mu­miem visā Latvijā.

Doša­nās pār­gā­jie­nos ir lie­lisks veids, kā iepa­zīt Lat­vi­ju, tās dabu un cil­vē­kus. Aici­nām pār­gā­jie­nu cie­nī­tā­jus jau šajā pava­sa­rī bau­dīt aktī­vas brīv­die­nas garās dis­tan­ces pār­gā­jie­nu mar­šru­tos “Mežta­ka” un “Jūr­ta­kā”, kā arī citos pār­gā­jie­nu mar­šru­tos Kur­ze­mē, izman­to­jot kājām­gā­jē­jiem drau­dzī­go uzņē­mu­mu pakal­po­ju­mus. Zīme “Gājē­jam drau­dzīgs” pār­gā­jie­nu cie­nī­tā­jiem būs viens no nozī­mī­gā­ka­jām norā­dēm pakal­po­ju­mu snie­dzē­ju izvē­lē, jo aplie­ci­na uzņē­mu­ma rūpes un izprat­ni par savu klien­tu vaja­dzī­bām,” stās­ta Aija Neilan­de, Kur­ze­mes plā­no­ša­nas reģio­na “Pār­gā­jie­na pro­jek­ta” koordinatore.

Gājē­jam drau­dzīgs / Hiker-friendly zīme tiek pie­šķir­ta tūris­ma pakal­po­ju­mu snie­dzē­jiem Bal­ti­jas val­stīs. Tā parā­da, ka uzņē­mējs zina un res­pek­tē kājām­gā­jē­ju vaja­dzī­bas. Ar to sapro­tot, ka uzņē­mējs pie­dā­vā īpa­ši kājām­gā­jē­jiem būtis­kus un nepie­cie­ša­mus pakal­po­ju­mus, pie­mē­ram: infor­mā­ci­ju par mar­šru­tu, dze­ra­mo ūde­ni, agrās bro­kas­tis, pus­die­nas līdzņem­ša­nai, elek­troie­rī­ču uzlā­di, iespē­ju izžā­vēt slap­jās un izmaz­gāt netī­rās drē­bes, zāba­kus un citu tik sva­rī­gos pakal­po­ju­mus kājām­gā­jē­jiem. Šo zīmi var saņemt jeb­kurš pakal­po­ju­mu snie­dzējs vis­ās tri­jās Bal­ti­jas val­stīs, kas vēlas pie­dā­vāt kājām­gā­jē­jiem nepie­cie­ša­mos pakal­po­ju­mus – né tikai nakt­smīt­nes, bet arī, pie­mē­ram, kafej­nī­cas, kro­dzi­ņi un res­to­rā­ni, tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tri, deg­vie­las uzpil­des sta­ci­jas, vei­ka­li u.tml.

Lat­vi­jā lēmu­mu par zīmi pie­šķir­ša­nu pie­ņem īpa­ša komi­si­ja kurā ir 13 dalīb­nie­ki – gan valsts iestā­des, gan orga­ni­zā­ci­jas, kuras atbal­sta kājā­mie­ša­nu, aktī­vo atpū­tu un dabas tūris­mu: Lat­vi­jas Lau­ku tūris­ma aso­ciā­ci­ja “Lau­ku ceļo­tājs”, Lat­vi­jas Kem­pin­gu aso­ciā­ci­ja, Lat­vi­jas Dabas Tūris­ma Aso­ciā­ci­ja, “Hiking in Lat­via”, “Move­ment Spon­ta­neous”, Aktī­vā tūris­ma centrs Eži, “Uzzi­ni – Iepa­zīs­ti”, “Pur­vu bri­dē­ji”, Rīgas plā­no­ša­nas reģions, Vid­ze­mes plā­no­ša­nas reģions, Kur­ze­mes plā­no­ša­nas reģions, Zem­ga­les plā­no­ša­nas reģions un Lat­ga­les reģio­na Tūris­ma aso­ciā­ci­ja “Ezer­ze­me”.

 1. gada feb­ruā­ra izska­ņā, otra­jā “Gājē­jiem drau­dzīgs” komi­si­jas sēdē tika izska­tī­ti kopu­mā gan­drīz 100 pie­tei­ku­mu no vis­as Lat­vi­jas. Izvēr­tē­jot ikvie­nu no tiem, Gājē­jam drau­dzīgs / Hiker-friendly zīme tika pie­šķir­ta 87 tūris­ma pakal­po­ju­mu snie­dzē­jiem, no kuriem 25 atro­das Kurzemē.

Par gājē­jiem drau­dzī­giem tūris­ma pakal­po­ju­mu snie­dzē­jiem Kur­ze­mē atzī­ti un Gājē­jam drau­dzīgs / Hiker-friendly zīmi saņem :

 1. Atpū­tas bāze “Zvied­ru Cepu­re”, Kan­da­vas novadsGājējiem draudzīgs_Hiker Friendly
 2. Kafej­nī­ca “Pie Kris­ta­pa”, Kan­da­vas novads
 3. Atpū­tas bāze “Ods”, Gro­bi­ņas novads
 4. Aktī­vā tūris­ma centrs “Kur­šu Vikin­gu apmet­ne”, Gro­bi­ņas novads
 5. Brīv­die­nu māja “Aulau­kio Bal­ti­ja”, Ruca­vas novads
 6. Mikjā­ņu sēta, Ruca­vas novads
 7. Vies­nī­ca “Roja”, Rojas novads
 8. Vie­su māja “Pila­va”, Rojas novads
 9. Rojas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas centrs, Rojas novads
 10. Pilsberģu krogs, Ventspils novads
 11. Brīv­die­nu māja “Atva­ri”, Ventspils novads
 12. Brīv­die­nu mājas “Zem­za­ri”, Ventspils novads
 13. Apar­ta­men­ti “Jūr­kal­ne Šal­kas”, Ventspils novads
 14. Ventspils Tūris­ma infor­mā­ci­jas centrs, Ventspils
 15. Vie­su nams “Vīto­li”, Dun­da­gas novads
 16. Brīv­die­nu māja “Pie­dā­gi Ūši”, Dun­da­gas novads
 17. Vie­su māja, brīv­die­nu nami­ņi un kem­pings “Pīta­gi”, Dun­da­gas novads
 18. Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams, Dun­da­gas novads
 19. Saules kem­pings, Mēr­sra­ga novads
 20. Mēr­sra­ga Tūris­ma infor­mā­ci­jas centrs, Mēr­sra­ga novads
 21. Tel­šu vie­ta “Zie­mu­pes jūr­ma­las stāv­lau­kums”, Pāvi­los­tas novads
 22. Sen­lie­tu krā­tu­ve “Jūras māja” / Vērgales/Ziemupes tūris­ma infor­mā­ci­jas centrs, Pāvi­los­tas novads
 23. Pāvi­los­tas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas centrs, Pāvi­los­tas novads
 24. Aktī­vās atpū­tas parks “Godi­ņu Pie­dzī­vo­ju­mu Plat­for­ma”, Pāvi­los­tas novads
 25. Apar­ta­men­ti “Uksti­ņie­las resi­den­ce”, Liepāja

Ja arī Jūsu uzņē­mums ir atvērts kājām­gā­jē­jiem un vēlas saņemt zīmi Gājē­jam draudzīgs

Uz nāka­mo komi­si­jas sēdi, kas tiek plā­no­ta 2021. gada mai­jā, zīmes saņem­ša­nai varēs pie­teik­ties pakal­po­ju­mu snie­dzē­ji no vis­as Lat­vi­jas neat­ka­rī­gi no tā, kāds pār­gā­jie­nu mar­šruts vai taka atro­das viņu tuvu­mā. Pie­tei­ku­mus no Kur­ze­mes aici­nām sūtīt uz e‑pastu: aija.​neilande@​kurzemesregions.​lv.

Uzņē­mē­ji ar Gājē­jiem drau­dzīgs / Hiker-friendly zīmi un tās pie­šķir­ša­nas kri­tē­ri­jiem var iepa­zī­ties: www​.bal​tictrails​.eu/​l​v​/​f​o​r​e​s​t​/​m​a​r​k​e​t​ing

Pro­jekts LLI-448 „Mežta­kas izvei­de Lat­vi­jā un Lie­tu­vā un Jūr­ta­kas paga­ri­nā­ša­na Lie­tu­vā” (Pār­gā­jie­nu pro­jekts) tiek rea­li­zēts ar Eiro­pas Savie­nī­bas Interreg V‑A Lat­vi­jas – Lie­tu­vas pār­ro­be­žu sadar­bī­bas prog­ram­mas 2014. –2020. gadam atbal­stu. Kopē­jās pro­jek­ta izmak­sas ir 788 104,45 EUR. Pro­jek­ta līdzfi­nan­sē­jums no Eiro­pas Reģio­nā­lās attīs­tī­bas fon­da ir 669 888,76 EUR.

Šī pre­ses ziņa ir saga­ta­vo­ta ar Eiro­pas Savie­nī­bas finan­siā­lo atbal­stu. Par šīs pre­ses ziņas satu­ru pil­nī­bā atbild tās autors un tas nekā­dos apstāk­ļos nav uzska­tāms par Eiro­pas Savie­nī­bas ofi­ciā­lo nostāju.

European Union