Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams aici­na pie­da­lī­ties foto­kon­kursā «Kol­kas kalen­dārs 2022».

Atsū­ti mums līdz 31. mar­tam savu mīļā­ko fotog­rā­fi­ju, kas sais­tī­ta ar Kolku vai Lībie­šu kras­tu! Izvēr­tē­sim vis­as iesū­tī­tās fotog­rā­fi­jas un labā­kās 12 tiks iekļau­tas «Kol­kas kalen­dā­rā 2022», norā­dot auto­ru. Fotog­rā­fi­ju auto­ri saņems bal­vā minē­to kalendāru.

Sūti fotog­rā­fi­jas uz lsn@​kolka.​lv, izman­to­jot fai​liem​.lv! Katrs dalīb­nieks var iesū­tīt neie­ro­be­žo­tu skai­tu fotog­rā­fi­ju. Kon­kur­sa nori­ses laiks līdz 31.03.2021.

Pie­da­lo­ties foto­kon­kursā, dalīb­nieks pie­krīt savas fotog­rā­fi­jas vai fotog­rā­fi­ju izman­to­ša­nai un pub­li­cē­ša­nai Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama vaja­dzī­bām. Dalīb­nie­ka vār­du, uzvār­du, e‑pasta adre­si Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams apstrā­dās vien­ī­gi šī kon­kur­sa pār­val­dī­bas nolū­kā. Foto­kon­kur­sa dalīb­nie­ka dati netiks nodo­ti tre­ša­jām pusēm, izņe­mot izman­to­ša­nu sade­rī­gam mēr­ķim — foto­kon­kur­sa pub­li­ci­tā­tei, sazi­ņai ar foto­kon­kur­sa dalīb­nie­kiem, bal­vu pie­šķir­ša­nai. Visi dati tiks gla­bā­ti kon­kur­sa admi­nis­trē­ša­nas nolūkam.