Līdz 9. oktob­rim Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā apska­tā­ma Jeļe­nas Redi­sas glez­nu izstā­de “Brīvbrī­dis Kolkā 2020”.

Izstā­dē redza­mi jau­ni Kol­kas iespai­di. Māk­sli­nie­ce par Kolku saka tā: “Man Kol­ka ir vie­ta, kur tie­kas jūra un vēji. Vie­ta, kur val­da miers, har­mo­ni­ja un pir­mat­nē­jā daba, mie­ri­no­ši pelē­ki-zilā krā­sa, dzel­te­nā smilts, bal­tie māko­ņi un pasa­kai­nās priedes.”