11. jūli­jā Jūras svēt­ki Kolkā.

  • Plkst. 10.00–12.00

Lau­ku labu­mu tir­dziņš Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama pagalmā.

  • Plkst. 10.0010.30

Tik­ša­nās ar māk­sli­nie­ci Jus­tī­ni Lūci. Stāsts par gra­fi­kas izstā­di «Sõv» Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā. Izstā­de apska­tā­ma visu dienu.

  • Plkst. 12.30–14.30

Kom­po­nis­tes Mari­nas Gri­binči­kas ska­ņu meis­tar­darb­nī­ca. Sim­fo­nis­kās minia­tū­ras «Kol­kas raga viļ­ņi» pre­zen­tā­ci­ja un izglī­to­jo­ša, rado­ša muzi­kā­lā nodar­bī­ba ikvie­nam inte­re­sen­tam Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā.

  • Plkst. 15.00–16.00

Neptū­na svī­tas brau­ciens cau­ri Kol­kai, Neptū­na svēt­ku svei­cie­ni kopā ar mūzi­ķi Mar­ko Oja­lu un Kol­kas zvejnieksievām.

  • Plkst. 21.00–24.00

Svēt­ku vaka­ra noti­kums Kol­kas sta­dio­nā. «Zaļās Gal­ma kapel­las» un Kol­kas paš­dar­bnie­ku kon­certs. Muzi­kā­lās spēlfil­mas «Vaja­dzī­ga solis­te» (1984. g., neat­jau­no­tā ver­si­ja) brīvda­bas seanss.

Ieeja bez maksas

Uz vaka­ra pasā­ku­mu ņemt līdzi savas sedzi­ņas un groziņus!

Pasā­ku­mu lai­kā lūdzam ievē­rot dis­tan­cē­ša­nās noteikumus!