Lībie­šu saie­ta nama vasa­ru iesā­kam ar Jus­tī­nes Lūces izstā­di “Sõv”.

Izstā­dē ir apska­tā­mi māk­slas dar­bi, kuri tapu­ši dažā­dās gra­fi­kas un māk­slas teh­ni­kās. Per­so­nā­liz­stā­des noska­ņu rada Šlī­te­res naktstau­ri­ņi, kukai­ņi Kolkā, saule un vēja dves­mas. Lie­lā­kā daļa dar­bu vei­do­ti kon­krē­ti šai izstā­dei, kas apska­tā­ma līdz 11. jūli­jam. Tā ir māk­sli­nie­ces per­so­nī­gais vel­tī­jums Kol­kai: “Vie­tai, kurā tu nonāc un no kuras negri­bas doties prom. Vie­tai, kurā var pazust no ārpa­sau­les un smel­ties zinā­ša­nas, jau­nu ener­ģi­ju. Esmu ļoti lai­mī­ga un patei­cī­ga par iespē­ju izstā­dīt manus māk­slas dar­bus tie­ši šeit. Šī vie­ta man ir nozīmīga.”

Nosau­kums izstā­dei tul­ko­ju­mā no lībie­šu valo­das nozī­mē “vasa­ra”. Tādē­jā­di vēlo­ties tuvi­nā­ties pašiem lībie­šiem. Šķiet, ka pēc emo­cio­nā­li grū­tā lai­ka, ko esam pava­dī­ju­ši izolā­ci­jā, vēla­mies atslā­bi­nā­ties. Atkal ieel­pot svai­gu gai­su un pakle­jot vasa­ras brīv­die­nu sapņos.

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams ir atvērts apmek­lē­tā­jiem kat­ru die­nu no plkst. 8.30 līdz 17.00. Gai­dām ciemos!