Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams ir slēgts apmek­lē­tā­jiem līdz 12. mai­jam. Ir atcel­ti visi plā­no­tie pasā­ku­mi un izstā­des mai­ņa. Dar­bi­nie­ki tur­pi­na admi­nis­tra­tī­vo un orga­ni­za­to­ris­ko dar­bu kā ierasts, taču apmek­lē­tā­jus klā­tie­nē neap­kal­po. Ar Lībie­šu saie­ta nama dar­bi­nie­kiem var sazi­nā­ties pa tāl­ru­ni 29402093 un e‑pastu lsn@​dundaga.​lv.