Mājas kafej­nī­cu die­nas Lat­vi­jā ir kļu­vu­šas popu­lā­ras, tās notiks vai­rāk kā 30 dažā­dos reģio­nos un gala­mērķos līdz pat rude­nim. Ja epi­de­mio­lo­ģis­kā situā­ci­ja val­stī atļaus, tie­ši mūsu Mājas kafej­nī­cas Lībie­šu kras­tā (no Ģip­kas līdz Ovi­šiem) un Dun­da­gas nova­dā 2021. gada 5. un 6. jūni­jā varēs būt tās, kas atklāj mājas kafej­nī­cu die­nu mara­to­nu.

Katrs, kurš vēlas, neat­ka­rī­gi, ir vai nav reģis­trēts PVD, VID, var šajās die­nās savā sētā vai citā nova­da objektā/vietā pie­dā­vāt savus īpa­šos ēdie­nus, dzē­rie­nus, našķus, arī demons­trēt savu ama­ta pras­mi u.tml., tādē­jā­di rek­la­mē­jot savu pro­duk­ci­ju, izmē­ģi­not tās pie­vil­cī­bu vai vien­kār­ši kopā ar apmek­lē­tā­jiem, saviem radiem un drau­giem svi­nēt kafej­nī­cu die­nas visā nova­dā un īpa­ši Lībie­šu kras­tā. Aici­nām dalīb­nie­kus pie­teik­ties līdz 19. aprī­lim, nosū­tot aiz­pil­dī­to anke­tu Dun­da­gas Tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tram uz e‑pastu tic@​dundaga.​lv. Jau­tā­ju­mu gadī­ju­mā zva­nīt tālr. nr. 29444395.

Šeit var apska­tīt, kādas izska­tī­jās Mājas kafej­nī­cu die­nas Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas nova­dā 2019. gadā celo​tajs​.lv un šeit ir pie­mērs, kā kafej­nī­cas pērn orga­ni­zē­ja Sku­je­nē lsm​.lv

Lai dalīb­nie­ki varē­tu atbil­sto­ši saga­ta­vo­ties, mai­jā tiks orga­ni­zē­tas tiešsais­tes apmācības.

Mājas kafej­nī­cu die­nu pie­re­dze tiek aiz­gū­ta no Igau­ni­jas, kur šādi svēt­ki notiek rei­zi gadā dažā­dos reģio­nos, ir labi iecie­nī­ti un līdzi­nās ģime­nes dār­za svēt­kiem, kur sabrauc drau­gi, radi un visi cie­mi­ņi ir mīļi gai­dī­ti. Šī ir Jūsu iespē­ja izmē­ģi­nāt, kā tas ir – vei­dot savu kafejnīcu!

Šogad mūsu Mājas kafej­nī­cu die­nas ir pare­dzē­tas 5. un 6. jūni­jā. Taču, ņemot vērā epi­de­mio­lo­ģis­ko situā­ci­ju val­stī, dalīb­nie­kiem jārē­ķi­nās, ka tās var tikt pār­cel­tas uz 11. un 12. sep­tem­bri, ja val­stī jūni­ja sāku­mā vēl nebūs atļauts šāda vei­da pasā­kums. Esam gata­vi abiem variantiem!

Pasā­ku­ma orga­ni­zē­ša­nā pie­da­lās arī LLTA «Lau­ku ceļo­tājs» un Lat­vi­jas Inves­tī­ci­ju un attīs­tī­bas aģen­tū­ra (LIAA). Atbal­sta Zem­ko­pī­bas ministrija.

Ilze Iesal­nie­ce-Bru­kin­ga, Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama vadītāja