Dar­bi­nie­ka atva­ļi­nā­ju­ma lai­kā no 18. oktob­ra līdz 1. novem­brim Lībie­šu saie­ta nams slēgts.

Apmek­lē­ju­mu var pie­teikt, zva­not bied­rī­bu pār­stāv­jiem – Mai­jai (+371 25902280), Mārī­tei (+371 29198596) vai Dže­ne­tai (+371 29475692).

Ilze Iesal­nie­ce-Bru­kin­ga