Mājas kafej­nī­cu die­nas notiks 6. un 7. jūni­jā rei­zē ar Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nām Lībie­šu kras­tā (no Ģip­kas līdz Ovi­šiem) un Dun­da­gas nova­dā. Pērn aiz­va­dī­jām pir­mos šāda vei­da svēt­kus, kas bija pla­ši apmek­lē­ti un prie­ku sagā­dā­ja gan dalīb­nie­kiem, gan vie­siem, kas lab­prāt devās iepa­zīt mūsu puses mājas vir­tuv­ju ēdienus.

Šogad tur­pi­nā­sim tra­dī­ci­ju un atvēr­sim savas mājas, sētas, uzņē­mu­mus, objek­tus vie­siem uz vienu vai divām die­nām. Šī ir lie­lis­ka iespē­ja vei­dot dār­za svēt­kus sev un ģime­nei, vien­lai­cī­gi izmē­ģi­not, kā tas būtu, ja būtu pašiem sava kafej­nī­ca, kur pie­dā­vāt savus īpa­šos ēdie­nus, dzē­rie­nus, našķus, demons­trēt ama­ta pras­mes u.tml., tādē­jā­di rek­la­mē­jot savu pro­duk­ci­ju, izmē­ģi­not tās pie­vil­cī­bu. Nav būtis­ki, vai jau tagad pie­dā­vā­jat savu pro­duk­ci­ju ceļo­tā­jiem un vie­tē­jiem iedzī­vo­tā­jiem, vai darī­siet to pir­mo rei­zi. Gal­ve­nais ir vēl­me līdzdar­bo­ties un uzmeis­ta­rot ko gar­du svēt­ku apmeklētājiem.

Šeit apska­tā­mi buk­le­ti no pagā­ju­šās vasa­ras mājas kafej­nī­cām Lībie­šu kras­tā https://​dun​da​ga​.lv/​f​i​l​e​s​/​2​0​1​9​/​4​/​1​/​D​u​n​d​a​g​a​_​m​a​j​a​s​_​k​a​f​e​j​n​i​c​u​_​b​u​k​l​e​t​s​_​2​0​1​9​_​n​e​w​2​.​pdf un Sui­tos https://​alsun​ga​.lv/​u​p​l​o​a​d​s​/​3​2​5​7​V​i​e​n​a​s​_​d​i​e​n​a​s​_​k​a​f​e​j​n​i​c​a​s​_​S​u​i​t​o​s​_​b​u​k​l​e​t​s​.​pdf

Lai dalīb­nie­ki varē­tu atbil­sto­ši saga­ta­vo­ties, līdz svēt­ku nori­sei tiks orga­ni­zē­tas vai­rā­kas apmā­cī­bas. Pir­mā tik­ša­nās būs 28. jan­vā­rī plkst. 11.00 Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā.

Lūdzam pie­teikt savu mājas kafej­nī­cu līdz 24. jan­vā­rim, pie­tei­ku­ma anke­tu sūtot uz lsn@​kolka.​lv.

Lejup­lā­dēt pie­tei­ku­ma anketu

Orga­ni­za­to­ru vārdā:

Ilze Iesal­nie­ce-Bru­kin­ga no Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama, tel. 29402093, lsn@​kolka.​lv

Alan­da Pūli­ņa no nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra, tel. 29444395, tic@​dundaga.​lv