Saru­nu fes­ti­vāls «Lam­pa» ir vide un impulss nemi­tī­gai sevis pilnvei­do­ša­nai mūžī­gi mai­nī­ga­jā pasau­lē. Fes­ti­vā­la saturs neat­stāj vien­al­dzī­gu – tās ir dzī­ves­prie­ka pil­nas die­nas, kurās asi­nāt prā­tu, papla­ši­nāt redzes­lo­ku un izai­ci­nāt savus priekš­sta­tus. Tā ir iedves­mo­jo­ša un aiz­rau­jo­ša plat­for­ma vis­iem, kam ir, ko teikt. Vis­iem, kas vēlas uzzi­nāt un saru­nā­ties par Lat­vi­jai, Eiro­pai un pasau­lei būtis­kiem jautājumiem.

Saru­nu fes­ti­vā­lu «Lam­pa» šogad varēs pie­dzī­vot no 2. līdz 5. sep­tem­brim, saru­nu tieš­rai­des translē­sim arī Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā. Fes­ti­vā­la virstē­ma ir «kopā», jo mēs ticam, ka, apvie­no­jot spē­kus, var panākt vairāk.

TIEŠRAIDES KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMĀ

2. septembris

10:30 – 10:50 Saru­nu fes­ti­vā­la LAMPA 2020 atklāšana

11:00 – 12:00 Dis­ku­si­ja «Lat­vi­jas kopie­nas — ceļā uz viedumu!»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​466

Darīt un augt kopā — šob­rīd to mācās 32 kopie­nas no dažā­dām Lat­vi­jas vie­tām pro­jek­ta “KOPA / kopie­nu pār­do­mā­ta attīs­tī­ba” ietva­ros! Aici­nām uz tik­ša­nos un saru­nām ar šo kopie­nu līde­riem — aktī­viem lau­ku teri­to­ri­ju pār­stāv­jiem, kuri rūpē­jas, lai kopie­nas sanāk­tu kopā un dar­bo­tos pie vie­tē­jās teri­to­ri­jas uzla­bo­ša­nas, pilnvei­do­ša­nas, prob­lē­mu risi­nā­ša­nas un jau­ni­nā­ju­mu ieviešanas. 

12:30 – 13:30 Saru­na «Kop­so­lī ar nozie­gu­mos cietušo»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​273

Sva­rī­gi saprast, kādu palī­dzī­bu var saņemt cie­tu­šie un kādas puses tiek iesais­tī­tas, lai palī­dzē­tu pār­va­rēt atstā­tās psi­ho­lo­ģis­kās sekas. Vai jeb­kurš var kļūt par nozie­gu­ma upu­ri? Kā man ir jārī­ko­jas, ja kļūs­tu par nozie­gu­ma liecinieku?

14:00 – 15:00 Dis­ku­si­ja «Kāpēc mam­mām patīk ārstēt ģime­ni ar drau­dze­ņu ietei­ku­miem?» https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​504

Kāpēc jo īpa­ši mam­mām patīk ārstēt ģime­ni ar drau­dze­ņu ietei­ku­miem? Kā no šiem apla­ma­jiem iera­du­miem atbrī­vo­ties un kam īsti jau­tāt pado­mu par vese­lī­bu, ja ģime­nes ārsts nav sasnie­dzams? Vai pro­tam izsi­jāt vil­tus ziņas par ārstē­ša­nos un medi­ka­men­tiem, un kurus jau­tā­ju­mus varam uzti­cēt farmaceitam?

16:00 – 17:00 Dis­ku­si­ja «Kā rūpē­ties par redzi — ar skaid­ru foku­su nākot­nē» https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​438

Kā rūpē­ties par savu redzi un kā to aiz­sar­gāt no zilās gais­mas, ko izsta­ro viedierīces.

17:00 – 18:00 Dis­ku­si­ja «Kāpēc zāles Lat­vi­jā ir tik dār­gas? Ko darīt?» https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​378

Nese­na­jā Kon­ku­ren­ces Pado­mes ziņo­ju­mā ir teikts, ka Lat­vi­jā ir patē­rē­tā­jiem nelab­vē­lī­gā­kais zāļu cenu vei­do­ša­nas mehā­nisms Bal­ti­jas val­stīs. Vai vai­na ir vai­rum­tir­go­tā­jos, poli­ti­ķos, regu­lē­ju­mā? Ko varam darīt, lai mazi­nā­tu zāļu cenas? Par kādām zālēm ir vērts mak­sāt vairāk?

3. septembris

10:30 – 12:00 Dis­ku­si­ja «Ko ārsts Tev nestāsta?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​426

Kurš ir atbil­dīgs par cil­vē­ka vese­lī­bu? Kādi ir mūsu košā­kie mīti par medi­cī­nu? Kā nodzī­vot ilgi un laimīgi?

12:30 – 14:00 Dis­ku­si­ja «Poten­ciāls un vis­da­žā­dā­kās tā izpausmes»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​399

Saru­nā skaid­ro­sim, kas ir poten­ciāls, kā to atpa­zīt cil­vē­kos, orga­ni­zā­ci­jās, sabied­rī­bā. Kur slēp­jas mūsu poten­ciā­la avots? Kādi ir brem­zē­jo­šie spē­ki poten­ciā­la izman­to­ša­nai? Vai viss poten­ciāls mums vaja­dzīgs? Vai poten­ciāls var būt bīs­tams? Kas notik­tu mūsu dzī­vēs, ja pil­nī­bā ļau­tos poten­ciā­lam. Cik lie­lā kon­tak­tā cil­vēks, orga­ni­zā­ci­ja un sabied­rī­ba var būt savu potenciālu. 

14:30 – 15:30 Dis­ku­si­ja «Zibens div­reiz vienā vie­tā nesper? Sper!»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​428

Kā mēs tie­kam galā ar zibens spē­rie­nam līdzī­giem satri­ci­nā­ju­miem pil­so­nis­ka­jā sabied­rī­bā? Vai lat­vie­ša pie­lā­go­ša­nās spē­ja dažā­da­jām vētrām ir mūsu kopē­jais spēks vai vājums? Veik­smes atslē­ga. Vai tomēr mūs vada bai­les no atstum­ša­nas, soda un izolācijas?

16:00 – 17:00 Dis­ku­si­ja «Vai muzejs mani piečakarēs?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​317

Māk­slas muze­ja Jau­nie­šu klubs” grib uzzi­nāt ko vai­rāk par iemes­liem. Vai tie ir mūs­die­nu sabied­rī­bā iesakņo­ju­šies ste­reo­ti­pi? Vai tomēr reā­la nega­tī­va pie­re­dze? Ko jau­nie­šu audi­to­ri­ja sagai­da no muze­ja apmek­lē­ju­ma? Vai muzejs var “pie­ča­ka­rēt” arī pozi­tī­vā nozī­mē un pār­steigt skep­tis­ki noska­ņo­tus jauniešus?

4. septembris

10:00 – 11:00 Dis­ku­si­ja «Bēr­nam sāp, bet nemā­ku palīdzēt»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​320

Tavs bērns pār­nāk no sko­las nosku­mis, bet atsa­kās stās­tīt, kas noti­cis, vai pastās­ta, ka cie­tis no mobin­ga, bet nevē­las, lai Tu iejau­cies. Kā šādā situā­ci­jā vari palī­dzēt bērnam? 

11:00 – 12:30 Paneļ­dis­ku­si­ja «Kou­čings vs. men­to­rings, psi­ho­terpi­ja, super­vī­zi­ja. Ko izvēlēties?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​403

Uz saru­nu uzai­ci­nā­ti šo 4 palī­dzo­šo dis­cip­lī­nu — kou­čin­ga, men­to­rin­ga, psi­ho­te­ra­pi­jas, super­vī­zi­jas pro­fe­sio­nā­ļi, lai vai­rāk izpras­tu kat­ras pie­ejas lomu, iespē­jas un vies­tu lie­lā­ku skaid­rī­bu, kuros gadī­ju­mos ko izvēlēties.

12:30 – 13:30 Dis­ku­si­ja «Pašnā­vī­bas Lat­vi­jā. Vai/kā es varu palī­dzēt sama­zi­nāt pašnā­vī­bu skaitu?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​369

Lat­vi­ja ir 2. vie­tā Eiro­pas Savie­nī­bā jau­nie­šu pašnā­vī­bu skai­ta ziņā, gan­drīz kat­ru die­nu kāds cil­vēks sev atņem dzī­vī­bu, un pašnā­vī­bās mēs zau­dē­jam div­reiz vai­rāk cil­vē­ku nekā auto­sa­tik­smes nega­dī­ju­mos. Kāpēc cil­vē­ki Lat­vi­jā pašnā­vī­bu uztver kā izeju no savām prob­lē­mām? Kas rak­stu­ro pašnāv­nie­ka pasau­les uztve­ri? Pašnā­vī­bas iemes­li un ris­ka fak­to­ri. Ko es varu darīt, ja man ir aiz­do­mas par kāda cil­vē­ka nodo­miem veikt pašnāvību?

15:30 – 17:00 Saru­na «Kā maz­pil­sē­tā kļūt par miljonāru?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​433

Trīs sastāv­da­ļu recep­te glo­bā­liem panākumiem.

5. septembris

11:00 – 12:00 Dis­ku­si­ja «Izaug­sme mūža garu­mā — ambī­ci­ja vai nepieciešamība?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​417

Izglī­tī­ba visa mūža garu­mā — tā ir iespē­ja adap­tē­ties dina­mis­kām pār­mai­ņām dar­ba tir­gū, augt un pilnvei­do­ties eso­šās pro­fe­si­jas ietva­ros, īste­not savas per­so­nī­gās ambī­ci­jas vai pie­pil­dīt kādu sen lolo­tu iece­ri. Izklau­sās labi, bet kāpēc šīs iespē­jas tik maz tiek izman­to­tas Latvijā? 

12:00 – 13:30 Dis­ku­si­ja «Kam Tev psihologs?»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​482

Nere­ti gadās sabied­rī­bā dzir­dēt šādas frā­zes: „Kam tev psi­ho­logs? Tak pats tik­si galā, saņe­mies!” Ko izman­to psi­ho­lo­ga vie­tā, lai tik­tu galā ar psi­ho­lo­ģis­ka rak­stu­ra grū­tī­bām un vai tas vis­pār strā­dā? Kā arī paru­nā­sim par psi­ho­lo­ga lomu indi­vī­da men­tā­lās vese­lī­bas jautājumos.

13:30 – 15:00 Lek­ci­ja un dis­ku­si­ja «Kas lācī­tim vēde­rā? Kai­tī­gās ķīmis­kās vie­las mums apkārt.»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​357

Kā izdzī­vot mūs­die­nu pasau­lē un izda­rīt labā­ko izvē­li? Video lek­ci­jā stās­tī­sim par ķīmis­ka­jām vie­lām mums apkārt un kā izda­rīt labā­kās izvē­les. Pa atslē­gas cau­ru­mu varē­sim ieska­tī­ties dažu pro­duk­tu un izstrā­dā­ju­mu tap­ša­nā un sastā­vā un gūt priekš­sta­tu, kas tad īsti ir “lācī­tim vēderā”.

15:00 – 16:00 Dis­ku­si­ja Saru­na «Svi­dan­ka ar čaļiem par un ap rētām»

https://​fes​ti​valslam​pa​.lv/​l​v​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​/​p​a​s​a​k​u​m​i​/​1​524

Saru­na ar pui­šiem no Cēsu Audzi­nā­ša­nas iestā­des nepil­nga­dī­ga­jiem par viņu dzī­vesstās­tiem, atklāsmēm, ste­reo­ti­piem, kas val­da sabied­rī­bā par šo jau­nie­šu gru­pu. Pui­šu stās­tos strā­vo patie­sas emo­ci­jas — no dzi­ļām skum­jām, dus­mām, aiz­vai­no­ju­ma līdz mīles­tī­bai, līdz­jū­tī­bai, patei­cī­bai. Šie stās­ti ļauj izkāpt ārā no “ieras­tā bur­bu­ļa” un ierau­dzīt šo to citā per­spek­tī­vā.