Lībie­šu saie­ta namam šī ir biju­si dar­bī­ga vasa­ra. Trīs vasa­ras mēneš­os pie mums vie­so­ju­šies vai­rāk kā čet­ri tūk­sto­ši apmek­lē­tā­ju, treš­da­ļa no tiem biju­ši ārval­stu vie­si. Cil­vē­ki ir nāku­ši gan uz pasā­ku­miem, gan apmek­lēt izstā­des, gan noskaid­rot tūris­ma infor­mā­ci­ju, kā arī uzzi­nāt ko vai­rāk par mūsu pama­tie­dzī­vo­tā­jiem – lībie­šiem. Esam prie­cī­gi, ka varam būt node­rī­gi un ka cil­vē­kiem patīk iegriez­ties Saie­ta namā.

Tagad Lībie­šu saie­ta namā apska­tā­ma brīv_bildētājas Antas Rugā­tes fotog­rā­fi­ju izstā­de “Kat­ram sava stran­de”. Stran­de ir varens vārds no Salac­grī­vas līdz Ruca­vai. Stran­dē jūra elpo, dva­šo, dzied, runā, spē­lē, elš, čukst un klu­sē, un no tā, kad un kā šal­ko stran­dē, var sajust jūras dzī­vo dvē­se­li. Stran­de ir pie­jū­ra, pie­ma­re, jūr­ma­la, krasts, kran­te, lie­dags, lie­diņš, lun­ka, līcis, joma, jūras atvi­ja, valks, buk­te, kāpa, plud­ma­le, krau­ja, stāvkrasts… Ir strandma­la, akmeņ­ai­nā stran­de, kāpai­nā stran­de. Stran­dē savil­ka lai­vas pie zvej­nie­ku būdām, lai vēt­ra neie­s­ka­lo­tu jūrā. Jūr­nie­cī­bā stran­dēt nozī­mē vētrā uzbraukt pie­kras­tes sēkļiem vai kuģim tikt izmes­tam sve­šā pie­kras­tē. Izstā­di papil­di­na pastās­ti no Beni­tas Lau­ma­nes grā­ma­tas „Jūra lat­vie­šu valo­dā un fol­klo­rā”. Tik­ša­nās ar izstā­des auto­ri Antu Rugā­ti 15. sep­tembrī plkst. 15.00. Pie­da­lī­sies arī Kol­kas ansam­blis Laula.

Nāka­mais pasā­kums Lībie­šu saie­ta namā gai­dāms 21. sep­tembrī, kad plkst. 16.00 aici­nām uz Stās­tu vaka­ru, kur ar saviem stās­tiem par dzī­vi pie­kras­tē dalī­sies Aivars Lud­vigs no Košra­ga Žoku mājām. Viņš ir pie­rak­stī­jis vai­rā­kas kla­des ar pie­kras­tes ļau­žu atmi­ņām un ir pie­kri­tis ar šiem stās­tiem dalīties.

Kā ik sep­tem­bri Kolkā, arī šogad 28. sep­tembrī notiks Miķeļ­die­nas dze­jas tir­gus. Šogad tas būs Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama pagal­mā. Būs ande­le, būs dze­ja né tikai lat­vie­šu valo­dā, bet arī lībie­šu valo­dā, un pasā­ku­mu kup­li­nās ansam­blis Lau­la. Aici­nām pie­teik­ties tir­go­tā­jus, zva­not Ilzei (tel​.nr. 29402093) vai Dzin­trai (tel. nr. 26556180).

Lai izde­vies rudens cēliens un tie­ka­mies Lībie­šu saie­ta namā gan ikdie­nā, gan pasākumos!

Ilze Iesal­nie­ce-Bru­kin­ga

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama vadītāja