Tēriņtõd Kūolkas!

Sveicināti Kolkā!

Lõpsnāztiz paldõd Līvõd kubkuoddõ!

Laipni lūgti Lībiešu saieta namā!

Jaunumi

Izstāde Kolkas Lībiešu saieta namā

Izstāde Kolkas Lībiešu saieta namā

Līdz 9. oktob­rim Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā apska­tā­ma Jeļe­nas Redi­sas glez­nu izstā­de “Brīvbrī­dis Kolkā 2020”. Izstā­dē redza­mi jau­ni Kol­kas iespai­di. Māk­sli­nie­ce par Kolku saka tā: “Man Kol­ka ir vie­ta, kur tie­kas jūra un vēji. Vie­ta, kur val­da miers, har­mo­ni­ja un…

Sarunu festivāla «Lampa» tiešraides Kolkas Lībiešu saieta namā

Sarunu festivāla «Lampa» tiešraides Kolkas Lībiešu saieta namā

Saru­nu fes­ti­vāls «Lam­pa» ir vide un impulss nemi­tī­gai sevis pilnvei­do­ša­nai mūžī­gi mai­nī­ga­jā pasau­lē. Fes­ti­vā­la saturs neat­stāj vien­al­dzī­gu – tās ir dzī­ves­prie­ka pil­nas die­nas, kurās asi­nāt prā­tu, papla­ši­nāt redzes­lo­ku un izai­ci­nāt savus priekš­sta­tus. Tā ir…

Jūras svētki Kolkā

Jūras svētki Kolkā

11. jūli­jā Jūras svēt­ki Kolkā. Plkst. 10.00–12.00 Lau­ku labu­mu tir­dziņš Kol­kas Lībie­šu saie­ta nama pagal­mā. Plkst. 10.00–10.30 Tik­ša­nās ar māk­sli­nie­ci Jus­tī­ni Lūci. Stāsts par gra­fi­kas izstā­di «Sõv» Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā. Izstā­de apska­tā­ma visu dienu. …

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vanemā.

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībieši.

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzušanas.

Sazinies ar mums!