Tēriņtõd Kūolkas!

Sveicināti Kolkā!

Lõpsnāztiz paldõd Līvõd kubkuoddõ!

Laipni lūgti Lībiešu saieta namā!

Jaunumi

Darba laiks Jāņos

Darba laiks Jāņos

22. jūni­jā nams atvērts plkst. 8.30−15.00 23. jūni­jā nams ir slēgts. 24. jūni­jā nams ir…

Justīnes Lūces izstāde «Sõv»

Justīnes Lūces izstāde «Sõv»

Lībie­šu saie­ta nama vasa­ru iesā­kam ar Jus­tī­nes Lūces izstā­di “Sõv”. Izstā­dē ir apska­tā­mi māk­slas dar­bi, kuri tapu­ši dažā­dās gra­fi­kas un māk­slas teh­ni­kās. Per­so­nā­liz­stā­des noska­ņu rada Šlī­te­res naktstau­ri­ņi, kukai­ņi Kolkā, saule un vēja dves­mas. Lie­lā­kā daļa darbu…

Lībiešu saieta nams ārkārtējās situācijas laikā

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams ir slēgts apmek­lē­tā­jiem līdz 12. mai­jam. Ir atcel­ti visi plā­no­tie pasā­ku­mi un izstā­des mai­ņa. Dar­bi­nie­ki tur­pi­na admi­nis­tra­tī­vo un orga­ni­za­to­ris­ko dar­bu kā ierasts, taču apmek­lē­tā­jus klā­tie­nē neap­kal­po. Ar Lībie­šu saie­ta nama darbiniekiem…

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vanemā.

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībieši.

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzušanas.

Sazinies ar mums!