Tēriņtõd Kūolkas!

Sveicināti Kolkā!

Lõpsnāztiz paldõd Līvõd kubkuoddõ!

Laipni lūgti Lībiešu saieta namā!

Notikumu kalendārs

Jūl
13
Pir
Izstā­de «No saknēm uz saknēm»
Jūl 13 @ 08:30 – Aug 28 @ 17:30

Imas Mau­ri­ņas-Mīlgrā­ves per­so­nā­liz­stā­de «No saknēm uz saknēm» apska­tā­ma no 13. jūli­ja līdz 28. augus­tam Kol­kas Lībie­šu saie­ta namā.

Tik­ša­nās ar māk­sli­nie­ci 5. augus­tā plkst. 12.00−16.00

Aug
15
Ses
Lau­ku labu­mu tir­dziņš
Aug 15 @ 10:00 – 12:00

Lau­ku labu­mu tir­dziņš kat­ru vasa­ras ses­tdie­nu Lībie­šu saie­ta nama pagal­mā

Aug
22
Ses
Lau­ku labu­mu tir­dziņš
Aug 22 @ 10:00 – 12:00

Lau­ku labu­mu tir­dziņš kat­ru vasa­ras ses­tdie­nu Lībie­šu saie­ta nama pagal­mā

Aug
29
Ses
Lau­ku labu­mu tir­dziņš
Aug 29 @ 10:00 – 12:00

Lau­ku labu­mu tir­dziņš kat­ru vasa­ras ses­tdie­nu Lībie­šu saie­ta nama pagal­mā

Jaunumi

Lībiešu saieta nams ārkārtējās situācijas laikā

Kol­kas Lībie­šu saie­ta nams ir slēgts apmek­lē­tā­jiem līdz 12. mai­jam. Ir atcel­ti visi plā­no­tie pasā­ku­mi un izstā­des mai­ņa. Dar­bi­nie­ki tur­pi­na admi­nis­tra­tī­vo un orga­ni­za­to­ris­ko dar­bu kā ierasts, taču apmek­lē­tā­jus klā­tie­nē neap­kal­po. Ar Lībie­šu saie­ta nama dar­bi­nie­kiem…

Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā

Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā

Mājas kafej­nī­cu die­nas notiks 6. un 7. jūni­jā rei­zē ar Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nām Lībie­šu kras­tā (no Ģip­kas līdz Ovi­šiem) un Dun­da­gas nova­dā. Pērn aiz­va­dī­jām pir­mos šāda vei­da svēt­kus, kas bija pla­ši apmek­lē­ti un prie­ku sagā­dā­ja gan dalīb­nie­kiem, gan vie­siem, kas…

Gada nogale Kolkas Lībiešu saieta namā

Pir­mais gads Kol­kas Lībie­šu saie­ta namam ir paskrē­jis vēja spār­niem. Ir noti­ku­ši vai­rāk kā trīs­des­mit pasā­ku­mi, biju­šas regu­lā­ras mai­nī­gās izstā­des, nova­dī­tas vai­rā­ki des­mi­ti ekskur­si­ju, saņem­ti vie­si no tuvie­nes un tālie­nes. Esam gan­da­rī­ti par šo gadu. Taču darbs…

Vēs­tu­res rak­stos Bal­ti­jas somu tau­ta lībie­ši pir­mo rei­zi minē­ta 12. gs. Kopš 12. gs. bei­gām taga­dē­jās Lat­vi­jas teri­to­ri­jā izšķi­ra­mi šādi lībie­šu nova­di: Zie­meļ­kur­ze­me, Dau­ga­vas lej­te­ce, Gau­jas lej­te­ce, Metse­po­le un Idu­me­ja Vidze­mē, kur bla­kus dzī­vo­ja gan lībie­ši, gan lat­ga­ļi. Zie­meļ­kur­ze­mē biju­šas zemes ar nosau­ku­miem: Ban­da­va, Ven­ta­va, Vane­mā.

11. un 12. gs. lībie­ši dzī­vo­ju­ši pil­skalnos: Aiz­krauk­lē, Turai­dā, Sate­se­lē, Kur­ze­mē Tal­sos, Tuku­mā, Noga­lē, kā arī cie­mos: Mār­tiņsa­lā, Salas­pils Lauksko­lā, Doles Rau­šos, Ikšķi­lē. 12. gs. sāka vei­do­ties Rīga. Tās vie­tā jau atra­dās divi cie­mi, kuros lie­lā­ko­ties dzī­vo­ju­ši Kur­ze­mes un Dau­ga­vas lībie­ši.

13. gs. vis­as Lat­vi­jas teri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šās vie­tē­jās tau­tas jau bija pakļau­tas un kris­tia­ni­zē­tas. Mai­nī­jās to tra­di­cio­nā­lais dzī­ves­veids. Lībie­ši pakā­pe­nis­ki tika asi­mi­lē­ti. Dau­dzie kari un epi­dē­mi­jas Vidze­mē nove­da pie lībie­šu izzu­ša­nas.

Sazinies ar mums!